AKCE
VÝPRODEJ

 

Nabízíme vám možnost čerpání náhradního plnění

Patříte mezi firmy, na které se vztahuje povinnost podle § 81 zákona č.435/2004 Sb o zaměstnanosti, a zaměstnáváte v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců?

Můžete u nás nakupovat – kancelářský nábytek, dílenský nábytek, kancelářské židle, konferenční židle, věšáky, kancelářské doplňky apod. – a uplatnit na tento nákup náhradní plnění!

Díky změnám v legislativě naše firma poskytuje v roce 2014 náhradní plnění přes firmu s patnáctiletou tradicí SPID Handicap, o.p.s., které tímto částečně pomáháme s pracovním vytížením hendikepovaných.

Tabulku příplatku za „vedení evidence v režimu náhradního plnění“ vám zašleme na vyžádání. Ke stanovení zvýhodněných sazeb je potřeba vědět výši odběru.

Pro více informací o výši částky si vyplňte poptávkový formulář na webu http://www.nahradniplneni2013.eu/kalkulacka.php.

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, §81: Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

  1. Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní

    a. zaměstnáváním v pracovním poměru,

    b. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

    c. odvodem do státního rozpočtu nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

  2. Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c).
  3. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, cel­kového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.
  4. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

§18, odst. 1 vyhlášky č. 518, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst. 2 písmene b) zákona se počet osob ze zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Informaci o průměrné mzdě se dozvíte na stránce Mzdy Českého statistického úřadu. Na stránce je také uvedeno, kdy budou zveřejněny aktualizované informace o průměrné mzdě.

Výše odvodu do státního rozpočtu za pracovníky se ZPS:

Odvod do státního rozpočtu od 1. 1. 2005 činí za jednoho pracovníka 2,5násobek průměrné mzdy tj. 57 355 Kč ročně (pro r. 2008).

Při odebrání služby od firmy zaměstnávající 50 % občanů se ZPS záleží na objemu plateb odebraných ve sledovaném kalendářním roce k započtení do plnění povinného podílu. Mění se každoročně s výpočtem Českého statistického úřadu k průměrnému měsíčnímu výdělku z předcházejícího kalendářního roku.

Podle zákona, jestliže máte více než 25 zaměstnanců a přitom nezaměstnáváte dostatečný počet zdravotně postižených (ZP), byste měli platit pokuty státu – přibližně 50 000 Kč za každé neobsazené místo. Zákon však nabízí ještě jednu cestu, jak podpořit zaměstnávání postižených, a to odebíráním služeb nebo výrobků od subjektů, které samy zaměstnávají velký počet ZP.

Výpočet potřebné výše náhradního plnění stanovuje Vyhláška č. 518/2004 Sb. a zejména její § 18.

↑ nahoru